Veldnaemekunde mit laandschopskunde, een peer veurbeelden uut Oosterwoolde

Standard

Gastblog door Henk Bloemhoff

Al een peer jaor doe ’k tegere mit Dennis Worst veldnaeme-onderzuuk en de uutneudiging om daor wat over te vertellen vien ik aorig.  Daoromme wi’k  even wat biezunderheden zien laoten van de beschrieving en verklaoring van oonze  Oosterwooldiger toponiemen en van Dennis zien nuttige inbreng as laandschopskundige. Vanoolds wo’n de termen veldnaemen en toponiemen trouwens deur mekeer bruukt in et Stellingwarver veldnaeme-onderzuuk.  We rekenen onder veldnaemen dus liekegoed ok waeternaemen en naemen van buurtschoppen en dörpen.

Et Grootdiep van Fochteler Tille of

Foto 1. Bi’j Klaozinge en Madhuzen, van de Fochteler Tille naor et oosten op: Et Grootdiep en an weerskaanten de maoden, veurjaor 2016. Continue reading

Butter, bread and green cheese / Bûter, brea en griene tsiis: over het Engels en het Fries

Standard

Door Mirjam Günther

Er wordt vaak gezegd dat Friestaligen makkelijker Engels leren vanwege de nauwe verwantschap tussen beide talen. Is deze aanname terecht of is het een mythe? De relatie tussen het Fries en het Engels is één van de uitgangspunten waarop mijn promotieonderzoek gebaseerd is. Mijn onderzoek richt zich op de vraag of een Friestalige de Engelse taal sneller en gemakkelijker leert dan een Nederlandstalige. Naast de mate van tweetaligheid (wat ik daarmee bedoel leg ik in een volgend blog uit) staat de invloed van de verwantschap van de talen centraal. In dit blog zal ik de nauwe verwantschap tussen het Fries en het Engels beschrijven en wat we daar vandaag de dag nog van terug zien.

Continue reading

Ecce historicus!

Standard

Gastblog door Jan Ybema

Wat rechtvaardigt de bestudering van geschiedenis, of meer specifiek, het verleden van Friesland? Wat is het nut van mijn werk – een gevoel van vertwijfeling dat de historicus wellicht nader staat dan pakweg de klusjesman of de schoonmaakster. Ecce historicus! Hij zit in zijn hok, hij leest in zijn boek, hij kijkt naar zijn scherm. Een theezakje uitknijpen, een collega aanschieten, de knop voor kort doortrekken in de wc werkt nog steeds niet.

Foar de Frysktalige ferzje, klik hjir.

Jan Ybema - Theezakje

Continue reading

Ecce historicus!

Standard

Gastblog troch Jan Ybema

Wat rjochtfeardiget de bestudearring fan skiednis, of mear spesifyk, it ferline fan Fryslân? Wat is it nut fan myn wurk – in gefoel fan fertwiveling dat de histoarikus faaks neier stiet as lit ús sizze de putsjeman of de skjinmakster. Ecce historicus! Hy sit yn syn hok, hy lêst yn syn boek, hy sjocht nei syn skerm. In teepûdsje útknipe, in kollega oansjitte, de knop foar koart trochlûken yn it húske wurket noch altyd net.

Nederlandstalige versie, klik hier.

Jan Ybema - Theezakje

Continue reading

Autodidact

Standard

Door Bart Hoogeboom

Dat gepromoveerden in toenemende mate een baan buiten de academische wereld vinden was voor de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) aanleiding om begin dit jaar een rapport te publiceren met de titel Promoveren Werkt.[1] Het is jammer dat deze studie tamelijk defensief van toon is. Volgens het rapport wordt de hoge kwaliteit van de Nederlandse promovendus bedreigd door verkorte promotietrajecten en bursaalconstructies. In de slotconclusie wordt het ministerie van OCW aangespoord om onderzoek te doen naar het arbeidsmarktperspectief van promovendi en worden universiteiten gevraagd om aandacht te besteden aan arbeidsmarktoriëntatie. Deze aanbevelingen zijn naar mijn mening overbodig, de oproep om een goed werkend systeem in stand te houden daargelaten. Waar het rapport aan voorbij gaat is de zelfredzaamheid van promovendi, want in hetzelfde document staat dat tussen de 90 en 95 procent van de gepromoveerden tot 60 jaar deelnemen aan het arbeidsproces.[2]

Continue reading

Uit de schoolkrant: spelletjes spelen met juf Evelyn

Standard

Door Evelyn Bosma

Voor de schoolkrant van de basisschool in Mantgum schreef ik een stukje over mijn onderzoek. Een paar kinderen uit groep 4 hebben er ook wat over geschreven.

Eind januari en begin februari ben ik drie weken in Mantgum op school geweest om onderzoek te doen naar tweetaligheid. Uit eerder onderzoek met andere talen blijkt dat tweetalige kinderen een aantal voordelen hebben ten opzichte van eentalige kinderen. Ze kunnen zich beter focussen en meer onthouden. De laatste tijd zijn er echter ook studies die geen verschil laten zien tussen eentaligen en tweetaligen. De vraag is nu onder welke omstandigheden tweetaligheid een voordeel oplevert.

language balance Continue reading

Lezing in een kleedkamer

Standard

Door Evelyn Bosma

Vlak voor de kerst kreeg ik een email van de Jonge Democraten. Of ik op hun wintercongres een lezing zou willen geven over de voordelen van meertaligheid. Het thema van het congres: ‘de kracht van regionale diversiteit’. De aanhef van de email: ‘geachte heer Bosma’. Mijn antwoord: ‘Als ik ook welkom ben als mevrouw Bosma in plaats van als de heer Bosma, dan kom ik graag. Zie ook de blog van mijn collega Lysbeth Jongbloed over vrouwen in de wetenschap.’

Continue reading